Friday, January 6, 2017

[Share] TUT Unlock FAQ

[Share] TUT Unlock FAQ IP 

( Lào, ngôn ngữ Hàn )


mở khóa tài khoản facebook- share tut unlock faq - share tut facebook
Bước 1 : Fake ip hola.org Rồi vào facebook ---> fake ip sang Lào
Bước 2 : Đăng nhập tài khoản facebook đã bị FAQ
Bước 3 : Dùng 3 link sau đây để mở khóa
Nhớ Fake ngôn ngữ Hàn nhé : 
►Link 1 : https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907 -- Dòng thông tin bổ xung: điền câu thần chú này : 나는 팀이 입증 된 형태로이 계정의 잠금을 해제하기 위해 정부의 서비스를 참조 할 우리의
 Dòng thông tin bổ xung : điền câu thần chú này : 나는 항상 팀에 주어진 규칙을 준수하지만, 여기에 팀이 양식을 증명하고 계정의 잠금을 해제하기 위해이 편지를 고려해야 할 것으로 예상 뭔가 문제가있다. 그것은 나에게 매우 중요하기 때문에
Khi nhận được Email từ Facebook thì trả lời bằng mẫu sau :
안녕하세요 팀 페이스 북이 내 검증 된 템플릿이며, 팀은 살펴 후는 사랑하는 사람과 나의 가장 기억 때문에 나를 위해이 계정을 다시 활성화 할 수 있습니다. 페이스 북 몽 팀은 검토 및 잠금 해제!
이메일 : (Email của bạn )
계정 이름 : ( Tên tài khoản của bạn )
생일 : (Ngày sinh của bạn )
여권에 내 ID : (ID của tôi trong hộ chiếu )
URL : facebook.com/tài-khoản-của-bạn
나는 계정을 잠금 해제 고려하는 팀을 예상, 페이스 북 팀은 감사의 말씀을 전합니다

TẢI TUT VỀ


Tel : 01883.828.886
CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG ĐỀU ĐƯỢC ĐĂNG KÍ BẢO VỆ
 YÊU CẦU KHÔNG SAO CHÉP
Người chịu trách nhiệm xuất bản : Nghé Chín Đuôi
Nhắn Tin Với Tôi